اخبار

پزشکی منحصر بفرد چیست؟

1398/05/15
0

پزشکی منحصر بفرد، توانایی پزشکان در درمان بیماران را، بر اساس اطلاعات ژنتیکی منحصر بفرد هر بیمار، درگیر کرده و به چالش می کشد فارماکوژنومیک قسمتی از این زمینه ی نو در پزشکی می باشد. محققان با پژوهش در فارماکوژنومیک، به بررسی ارتباط بین تنوع های ژنتیکی و ویژگی های دارویی می پردازند.

بخوانید
0
Style Switcher
  • 1
  • 2
  • 3